Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Astrid Willemsen en bijbehorende websites. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.astridwillemsen.nl.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Astrid Willemsen Mindfulness, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77218639, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Bij Astrid Willemsen horen de volgende websites:
https://www.astridwillemsen.nl,
https://academy.astridwillemsen.nl,
https://www.thehappinessacademy.nl,
https://www.ikigairetreats.nl

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst
Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Astrid Willemsen aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Astrid Willemsen.

Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Astrid Willemsen, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen die Astrid Willemsen aanbiedt.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website
De website astridwillemsen.nl en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door Astrid Willemsen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Astrid Willemsen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Astrid Willemsen een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4 Voor de diensten van Astrid Willemsen, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Astrid Willemsen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Astrid Willemsen zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Astrid Willemsen beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Astrid Willemsen een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Astrid Willemsen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Astrid Willemsen in het leven roepen.

3.2 Astrid Willemsen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Astrid Willemsen is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Astrid Willemsen samengesteld. Astrid Willemsen is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.4 Astrid Willemsen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

3.5 Astrid Willemsen kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, trainingen, workshops, retreats of andere diensten van Astrid Willemsen. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

3.6 De aansprakelijkheid van Astrid Willemsen overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Astrid Willemsen verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Astrid Willemsen rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Astrid Willemsen.

4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Astrid Willemsen en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Astrid Willemsen schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Astrid Willemsen daardoor of in verband daarmee lijdt. Astrid Willemsen behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy

5.1 Astrid Willemsen zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht

6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Astrid Willemsen, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Deel 2: Aanvullende bepalingen bij online diensten

2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken, beluisteren of lezen van video’s, audiobestanden en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, audiobestanden, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Astrid Willemsen.

2.2 Het niet toegestaan om deze video’s, audiobestanden, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s, audiobestanden en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Astrid Willemsen of een product, training of workshop heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.5 De video’s, audiobestanden en teksten mogen niet in het openbaar vertoond of afgespeeld worden, tenzij Astrid Willemsen hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.

2.7 Astrid Willemsen behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

2.8 Astrid Willemsen doet haar best om ervoor te zorgen dat de video’s en audiobestanden altijd beschikbaar zijn. Astrid Willemsen kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.9 Astrid Willemsen doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Astrid Willemsen kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

2.10 Astrid Willemsen kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s en audiobestanden of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de (yoga)oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Astrid Willemsen, kunnen de video’s, audiobestanden en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken en beluisterd worden. Astrid Willemsen behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.13 Specifiek voor: https://academy.astridwillemsen.nl/. Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de online cursussen van 30 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online cursussen en programma’s die beschikbaar zijn op https://academy.astridwillemsen.nl/.

2.14 Astrid Willemsen behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan trainingen, workshops, online cursussen en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Astrid Willemsen.

2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Deel 3: Aanvullende bepalingen bij offline trainingen, workshops, cursussen en evenementen

3.1 Voor offline cursussen, trainingen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.

3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

3.3 Astrid Willemsen doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Astrid Willemsen kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

3.4 Astrid Willemsen kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline trainingen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de (yoga)oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

3.7 Astrid Willemsen heeft het recht een offline trainingen, lessen workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent, te weinig inschrijvingen of overmacht. In geval van annulering door Astrid Willemsen heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

3.8 Astrid Willemsen behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan offline trainingen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Astrid Willemsen.

3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

3.10 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

Deel 4: Aanvullende bepalingen Mindfulness Mini-Retreats en Mindfulness Retreats

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Mindfulness Mini-Retreats

4.1a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Mindfulness Mini-Retreat en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient het volledige factuurbedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL65 INGB 0796 0529 21  ten name van Astrid Willemsen, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.1b Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld terug gegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden Mindfulness Retreats

4.2a Na het invullen van het aanmeldingsformulier voor een Mindfulness retreat en het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. De deelnemer dient de aanbetaling à 300 euro uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op rekeningnummer NL65 INGB 0796 0529 21 ten name van Astrid Willemsen, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink.

4.2b Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de Mindfulness Retreat te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL65 INGB 0796 0529 21 ten name van Astrid Willemsen, onder vermelding van voornaam, achternaam en het factuurnummer. Of de betaling dient voldaan te worden via de toegestuurde betalingslink. Vanaf 3 maanden voor aanvang van de Mindfulness Retreat is direct het volledige bedrag verschuldigd.

4.2c Annuleringsvoorwaarden. Bij annulering door de deelnemer tot drie maanden voor vertrek krijgt de deelnemer 50% van het bedrag teruggestort. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij alsnog 50% van het verschuldigde bedrag over te maken. Vanaf drie maanden voor vertrek is het volledige bedrag verschuldigd en wordt geen geld terug gegeven. Indien de deelnemer nog niets betaald heeft, dient hij of zij het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

4.3 Bij onjuiste en /of niet tijdige betaling heeft Astrid Willemsen het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting. NB Bij inschrijving korter dan 14 dagen van tevoren dient het volledige factuurbedrag in elk geval voor aanvang van het Mindfulness Mini Retreats of Mindfulness Retreats  te zijn voldaan.

4.4 Astrid Willemsen doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens de Mindfulness Mini Retreats of Mindfulness Retreats  gedeeld wordt juist en volledig is. Astrid Willemsen kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.

4.5 Astrid Willemsen kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan Mindfulness Mini Retreats of Mindfulness Retreats. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

4.6 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de (yoga)oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

4.7 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telfoons, portemonnee etc.

4.8 Astrid Willemsen heeft het recht een Mindfulness Mini Retreat of Mindfulness Retreat  te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent, te weinig deelnemers of overmacht. In geval van annulering door Astrid Willemsen heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4.9 Astrid Willemsen behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van Mindfulness Mini Retreats of Mindfulness Retreats . Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Astrid Willemsen.

4.10 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

4.11 Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

4.12 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.